Wyślij Jasia do Trybunału!

Zaprotestuj! Wyślij do Trybunału list wraz z modelem "Jaś" przedstawiającym 10-tygodniowe nienarodzone dziecko, aby pokazać Sędziom, że ich decyzje mają realny wpływ na życie dzieci.
Wyślij listPrzeczytaj treść

Aby to zrobić – nie musisz nawet wychodzić z domu.
Wystarczy, że wypełnisz formularz – wydrukujemy list, dołączymy Jasia i wyślemy do Trybunału w Twoim imieniu.

Osoba składająca niniejsze oświadczenie (dalej „Uprawniony”) oświadcza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem. [czytaj całość]

Do akcji dołączyło

osób

Wesprzyj akcję finansowo

Wysyłka każdego listu kosztuje.

Jeśli nie jesteś w stanie opłacić wysyłki – sfinansujemy ją za Ciebie. Może jednak jesteś w stanie opłacić wysyłkę nie tylko dla Ciebie ale także dla tych, których na to nie stać?

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW


Grafiki promocyjne

Powiedz znajomym o akcji!

Treść petycji

[Miejscowość], [dnia]

 

Szanowna Pani
Julia Przyłębska
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
al. Szucha 12A
00-918 Warszawa

PETYCJA O NIEZWŁOCZNE ROZPATRZENIE WNIOSKU DOT. OBRONY ŻYCIA
(sygnatura sprawy: K 13/17)

Szanowna Pani Prezes!
Z głębokim niepokojem obserwuję przewlekanie prac nad skargą, dotyczącą sprzeczności z Konstytucją, ustawy pozwalającej na zabijanie w łonach matek dzieci, podejrzanych o chorobę lub wadę genetyczną.

Skarga, o której piszę, podpisana przez 107 posłów, została złożona w Trybunale 27 października 2017 roku (14 miesięcy temu), a wymagane w sprawie stanowisko Prokuratora Generalnego wpłynęło 28 maja 2018 roku (7 miesięcy temu). Ubolewam nad tym, że kierowany przez Panią Trybunał przez tak długi okres nie wydał wyroku w tej ważnej i pilnej sprawie. Na rozpatrzenie skargi dotyczącej sprzeczności z Konstytucją tzw. aborcji ze względów społecznych, Trybunał Konstytucyjny potrzebował w roku 1997 niespełna 6 miesięcy.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, które zostały zaskarżone, co dzień aborterzy zabijają troje dzieci. Tłumaczą, że jest to legalne, a prawo zobowiązuje ich do wykonywania aborcji. W roku 2017 z powodów eugenicznych, w polskich szpitalach zamordowano 1039 dzieci. W roku 2018 ofiar będzie zapewne więcej. Te dzieci są mordowane z powodu Pani opieszałości.

Aborcje eugeniczne, to na ogół późne aborcje wykonywane w 5 i 6 miesiącu ciąży. Dzieci są już duże i dobrze rozwinięte. Ze względu na niewykształcone dostatecznie płuca, cierpią okrutnie i ostatecznie umierają wskutek uduszenia. Jako skazanym na śmierć, nie jest im udzielana odpowiednia pomoc.

Domagam się bezzwłocznego wyznaczenia terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie i szybkiego rozpatrzenia skargi 107 posłów.

Do niniejszej petycji załączam autentyczne zdjęcia ofiar aborcji (załącznik 1) oraz model „Jaś” (załącznik 2) – przedstawiający nienarodzone dziecko w 10 tygodniu życia. „Jaś” jest sztuczny ale trójka dzieci, mordowana każdego dnia w Polskich szpitalach, jest jak najbardziej prawdziwa, podobnie jak ich cierpienia.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Załącznik 1:
[zdjęcie] Rączka dziecka zamordowanego w 10 tygodniu życia.

[zdjęcie] Dziecko zamordowane w 22 tygodniu życia, chore dzieci w Polsce morduje się do 24 tygodnia życia 

Załącznik 2:
„Jaś” – model dziecka nienarodzonego w 10 tygodniu życia.

Osoba składająca niniejsze oświadczenie (dalej „Uprawniony”) oświadcza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA PRO – PRAWO DO ŻYCIA z siedzibą przy Placu Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa, NIP 1231051050, REGON 010083573, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000233080 (dalej „Administrator”). Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@stopaborcji.pl; b) pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe Uprawnionego są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Uprawnionym i Administratorem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności. Odbiorcami danych osobowych Uprawnionego mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją umowy między Administratorem a Uprawnionym, w tym zwłaszcza: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe Uprawnionego mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. Dane osobowe Uprawnionego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres realizacji umowy, wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, oraz okres egzekucji ewentualnych należności. Uprawniony ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy między Uprawnionym a Administratorem i jest warunkiem jej zawarcia. Uprawniony ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.